غیر محدد،

Fields FI SI Content
001 A116163
003 https://data.diamond-ils.org/agent/116163
005 20231227110340.0
100 . . $a   20211124 a ara y50## #### ba0
101 . .
102 . . $a   XX
120 . . $a  #   b
103 . .
200 . 1 $7   ba0y fa 1 y   $8

Authorized
غیر محدد
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Surname (Entry element)
غیر محدد

All publications by this authority 32

تهران : بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، 1398 [2019]

Monograph

آئینه حق نما : شرح حال علامه سید دلدار علی نقوی نصیر آبادی هندی غفران مآب (م1235)

نوشته : برخی از شاگردان غفرآن مآب (به سال 1231), تحقیق و تدوین : علی فاضلی

قم : موسسه کتاب شناسی شیعه، 1437 [2015]

Monograph

الرياض في اللغة

غیر محدد

Maktabat al-Aḥqāf li-l-Maḫṭūṭāt. Manuscript. Manuscript 2393

Manuscript

شرح مقصورة ابن دريد

غیر محدد

Dār al-Makhṭūṭāt Ṣanʿāʾ. Manuscript. Manuscript [ميكروفيلم 76]

Manuscript

Psalis for the Month of Tut to Epiphany and the Feasts of the Virgin

غیر محدد

Coptic Orthodox Patriarchate. Manuscripts library of St. Mercurius Church in old Cairo. Manuscript. Liturgy 56

Manuscript
Publications by this authority 32

View all 17

تهمتن نامه

← تهمتن نامه

غیر محدد

Work
Single work Monograph

Editions 1

آئینه حق نما

← آئینه حق نما

غیر محدد

Work
Single work Monograph

Editions 1

الرياض في اللغة

غیر محدد

Work
Anonymous single work Early work
after 400 Hegirian

Manuscript 1

Relationships with other works 1

شرح مقصورة ابن دريد

غیر محدد

Work
Anonymous single work Early work
after 370 Hegirian

Manuscript 1

Relationships with other works 2

Psalis for the Month of Tut to Epiphany and the Feasts of the Virgin

غیر محدد

Work
Anonymous aggregating work Early work
before 1 Mesori 1510 Coptic

Manuscript 1

View all 17

الاقتصاد في شرح بانت سعاد

النمازي، صالح بن صديق، 1497‒1567

Maktabat al-Aḥqāf li-l-Maḫṭūṭāt. Manuscript. Manuscript 2785/ 5

Manuscript

View all 42
Yeni Cami koleksiyonu 983
Manuscript [ميكروفيلم 138]
Manuscript 855
Manuscript 2035
Manuscript 162
View all 42
Manuscript 2464
Manuscript 25 ميكروفيلم
Manuscript [ميكروفيلم 107]
Manuscript [ميكروفيلم 142/ 2]
Manuscript 208
Manuscript 72 تاريخ
History 12
History 16
Manuscript 2119
Manuscript 438
Manuscript [ميكروفيلم 159]
Manuscript [ميكروفيلم 107]
View all 12
Manuscript 160
Manuscript 162
Manuscript 163
Manuscript 2067
Manuscript 2068
View all 12
Manuscript [ميكروفيلم 138]
Manuscript 172
Manuscript [ميكروفيلم 107]
Manuscript 2464
Manuscript [ميكروفيلم 159]
View all 11
Manuscript [ميكروفيلم2]
Manuscript بدون رقم
Manuscript [ميكروفيلم 196]
Manuscript 838
Manuscript 2847, folio 170ʳ-171ʳ
View all 11
Manuscript 2452
Manuscript 2464
Manuscript 25 ميكروفيلم